สรุปผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

ลำดับ ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา
1 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ
2 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -
3 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
6 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
7 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการกีฬา
9 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคนิคทางการตลาด
10 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
11 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
12 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
13 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์
17 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
18 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
20 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์
21 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
22 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต -
23 ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต -
24 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง