สรุปผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา
1 บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี
2 บริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 บริหารธุรกิจบัณฑิตการเงินและการธนาคาร
4 บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการ
5 บริหารธุรกิจบัณฑิตการตลาด
6 บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7 บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการการกีฬา
8 บริหารธุรกิจบัณฑิตเทคนิคทางการตลาด
9 บริหารธุรกิจบัณฑิตระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
10 บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจ
11 บริหารธุรกิจบัณฑิตธุรกิจการเงินและการธนาคาร
12 บริหารธุรกิจบัณฑิตธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
13 วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์
14 วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
16 วิทยาศาสตรบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17 ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ
18 นิเทศศาสตรบัณฑิตการประชาสัมพันธ์
19 นิเทศศาสตรบัณฑิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
20 นิติศาสตรบัณฑิต-
21 บัญชีบัณฑิต-
22 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์