โปรดเลือกรายการที่ท่านต้องการดำเนินการ

เข้าทำการแจ้งขอจบการศึกษา (กรณีนิสิตกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (RG28)
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร