ดาวน์โหลดรายชื่อนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสบันทึกคะแนนของอาจารย์ :  ขึ้นต้นด้วย ป, พ
รหัสประจำตัวคณาจารย์ :  5 หลัก
สำหรับคณาจารย์ที่ไม่ทราบรหัสในการเข้าใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล


สำนักข้อมูลสถาบัน (I-Center)  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480-6